Phòng Tổ chức cán bộ

Văn Phòng

Phòng Công nghệ Thông tin

Phòng Quản Lý Thu

Phòng chế độ BHXH

Phòng Giám định BHYT

Phòng Thanh Tra - Kiểm tra

Phòng Cấp sổ - Thẻ

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

Phòng Kế hoạch Tài chính