Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (5)
Trích yếu: Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (3 MẪU)
Ngày ban hành:
16/02/2018
Ngày có hiệu lực:
16/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (7 MẪU)
Ngày ban hành:
19/12/2019
Ngày có hiệu lực:
19/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. (10 MẪU)
Ngày ban hành:
16/02/2019
Ngày có hiệu lực:
16/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
16/02/2019
Ngày có hiệu lực:
16/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
16/02/2019
Ngày có hiệu lực:
16/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực